Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spiegelei Communicatie

Spiegelei Communicatie heeft tot doel om diensten te verlenen op gebied van marketing, communicatie en organisatie in de breedste zin van het woord.

 

Voor zover tussen Spiegelei Communicatie en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Spiegelei Communicatie.

 

 1. Een boeking van een opdracht is definitief op het moment dat Spiegelei Communicatie de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever zijn akkoord schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door Spiegelei Communicatie volgens het geldende uurtarief of de overeengekomen totaalprijs alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht exclusief 21% BTW.
 3. Spiegelei Communicatie stelt de opdrachtgever voordat een opdracht wordt aangenomen van het betreffende uurtarief op de hoogte. Dit uurtarief is exclusief reiskosten en overige kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Spiegelei Communicatie als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Spiegelei Communicatie is gerechtigd om, alvorens tot werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan door opdrachtgever.
 6. Betaling van alle facturen, behoudens de onder punt 5 bedoelde facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Spiegelei Communicatie zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.
 7. Indien Spiegelei Communicatie het noodzakelijk acht gebruik te maken van faciliteiten of diensten van derden omdat dit de kwaliteit van de productie ten goede komt, zal dit tijdig aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. Na overeenstemming met de opdrachtgever zal Spiegelei Communicatie hiervoor zorgdragen.
 8. Spiegelei Communicatie behoudt zich het recht voor om uitvoerende taken aan anderen te delegeren.
 9. Spiegelei Communicatie is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet te accepteren.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Spiegelei Communicatie tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
 11. Opdrachtgever zal, tenzij anders afgesproken, alle voor het verrichten van werkzaamheden, benodigde gegevens of materialen verschaffen. Spiegelei Communicatie is niet aansprakelijk voor fouten die voortkomen uit het verstrekken van verkeerd materiaal of door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 12. Spiegelei Communicatie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Spiegelei Communicatie die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Spiegelei Communicatie voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Spiegelei Communicatie wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Spiegelei Communicatie beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Spiegelei Communicatie ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 13. Spiegelei Communicatie is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
 14. De opdrachtgever kan uitsluitend rechten ontlenen aan de inhoud van door hem verstuurde berichten mits die door Spiegelei Communicatie nadrukkelijk schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.
 15. Spiegelei Communicatie behoudt alle auteursrechten van de door haar gemaakte werken, tenzij anders overeengekomen.
 16. Op de teksten, materialen van het programma bezit Spiegelei Communicatie de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Spiegelei Communicatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 17. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Spiegelei Communicatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 18. Spiegelei Communicatie verwijst naar de privacyverklaring op haar website  https://www.spiegelei-communicatie.nl/privacy-policy/
 19. Spiegelei Communicatie streeft ernaar de materialen levenslang online voor deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als Spiegelei Communicatie van plan is de materialen te verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail worden gecommuniceerd, zodat de ander in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt dan altijd verstuurd naar het laatst bekende e-mailadres. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 20. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 21. Spiegelei Communicatie is te allen tijde gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 22. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Spiegelei Communicatie geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 23. Op alle door Spiegelei Communicatie verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 24. In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en Spiegelei Communicatie zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spiegelei Communicatie haar (neven)vestigingsplaats heeft.
 25. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van Spiegelei Communicatie.

Spiegelei Communicatie 2024